Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
professional: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon vertegenwoordiger van PHOTOBRANDSTORE en of beroepsbeoefenaar;
consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of PHOTOBRANDSTORE,(Ringfoto Blom)
klant: de koper van goederen, consument en professional.
aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals PHOTOBRANDSTORE dat aan de consument aangeeft.
prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Artikel 2 – Algemene leveringsvoorwaarden
Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt naar de online tekst van de Algemene Leveringsvoorwaarden PHOTOBRANDSTORE verwezen.
De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen PHOTOBRANDSTORE en klant, ongeacht het communicatiemiddel dat wordt gebruikt.
Eventuele afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 3 – Het aanbod
De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
Indien door PHOTOBRANDSTORE aan de klant de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
Aanbiedingen per advertentie en internet zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang genoemd product bij PHOTOBRANDSTORE op voorraad zijn.

Artikel 4 – Zichttermijn – “Afkoelingsperiode”, annuleren
Het aanbod houdt tevens een zichttermijn van 14 dagen in, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroeping recht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de door ons verkochte goederen zijn:

Alle software, gebruiksartikelen, apparatuur en accessoires dienen onbeschadigd te zijn, verpakkingen in perfecte staat en niet geregistreerd. Geen recht op ontbinding
van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

van zaken die:
zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper duidelijk persoonlijk van aard zijn door hun aard niet kunnen worden teruggezonden snel kunnen bederven of verouderen
van audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;

van kranten en tijdschriften.
Beschadigde, vernielde of anderszins onverkoopbaar gemaakte goederen, worden niet teruggenomen.

De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door PHOTOBRANDSTORE bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
Bij retour van artikelen aangekocht via de website wordt het aankoopbedrag gecrediteerd.

U kunt de producten retourneren naar :

Photobrandstore Heemskerk, Deutzstraat 12, 1961NT Heemskerk. Onder vermelding van uw opdrachtnummer.

Het is mogelijk om het bestelde product kosteloos te annuleren voordat het verzonden is. Neem hiervoor telefonisch contact op met 0251-233284

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst
Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
Het staat PHOTOBRANDSTORE vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
PHOTOBRANDSTORE treft passende technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
PHOTOBRANDSTORE kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. PHOTOBRANDSTORE is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het PHOTOBRANDSTORE de in artikel 3, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
PHOTOBRANDSTORE zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:
schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, of waar deze op de eigen website te vinden zal zijn.
het geografische adres van de vestigingen van het PHOTOBRANDSTORE waar de consument met klachten terecht kan;
de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 – De prijs
Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, dat behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, valuta schommelingen en inkoopsprijzen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
Wij rekenen € 7,95 verzendkosten binnen NL en € 20.- voor verzending buiten Nederland binnen de Europese Unie. Bij een aankoopbedrag vanaf €100.- is de verzending binnen Nederland gratis.

Artikel 8 – Conformiteit
PHOTOBRANDSTORE staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Garantie
Een eventueel door PHOTOBRANDSTORE als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens PHOTOBRANDSTORE kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het PHOTOBRANDSTORRE kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door PHOTOBRANDSTORE verleende garantie.
Op alle artikelen gelden de standaard garantie voorwaarden van de fabrikant en/of importeur. Meestal is dit 2 jaar.

Artikel 10 – De bestelling
Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen PHOTOBRANDSTORE en de consument anders is overeengekomen.

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling
PHOTOBRANDSTORE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan PHOTOBRANDSTORE kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene leveringsvoorwaarden is vermeld, zal PHOTOBRANDSTORE geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bij artikelen aangekocht via de website wordt het aankoopbedrag gecrediteerd.. PHOTOBRANDSTORE rekent geen kosten voor annuleren van een bestelling.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij PHOTOBRANDSTORE, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
Betaling dient te geschieden ter keuze van PHOTOBRANDSTORE
netto contant, per pin of middels Mastercard of Visa Card bij afhalen;
vooruit middels storting of overmaking op een door PHOTOBRANDSTORE aangewezen bank- of postbankrekening;
middels iDEALbetaling, via ABN Amro, Rabobank, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING Bank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank.
Bij de verkoop van goederen aan consumenten mag in algemene leveringsvoorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan PHOTOBRANDSTORE te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft PHOTOBRANDSTORE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
De klant is niet bevoegd op een aan PHOTOBRANDSTORE te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen noch is hij gerechtigd op grond van een klacht over de geleverde zaken de betaling opschorten.
Prijzen worden genoteerd in Euro’s

Artikel 13 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen PHOTOBRANDSTORE en de consument waarop deze algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
PHOTOBRANDSTORE is jegens de klant nooit aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van PHOTOBRANDSTORE.
Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 – Slotbepaling
In die gevallen waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden PHOTOBRANDSTORE niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Vooraarden PHOTOBRANDSTORE in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze al niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Leveringsvoorwaarden PHOTOBRANDSTORE voor het overige partijen blijven binden.

Disclaimer & sitevoorwaarden
1) Computervredebreuk:
Met het gebruik van deze site accepteert u onze voorwaarden!
PHOTOBRANDSTORE streeft ernaar om de informatie op deze website en de informatie in haar digitale nieuwsbrief zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Echter, (prijs)wijzigingen, typefouten en afwijkende afbeeldingen worden voorbehouden.
PHOTOBRANDSTORE Alle rechten nadrukkelijk voorbehouden
Het gebruik van hulpmiddelen zoals ongeautoriseerde spiders met als doel informatie te verzamelen anders dan noodzakelijk voor het doen van een aankoop via deze site is niet toegestaan en wordt gezien als computervredebreuk. Hiervan wordt aangifte gedaan.
Ook het overnemen van informatie en/of afbeeldingen van deze site met als doel deze voor eigen commercieel gebruik aan te wenden is niet toegestaan.
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, of in een deel daarvan, indien hij
daarbij enige beveiliging doorbreekt of
de toegang verwerft door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, overneemt en voor zichzelf of een ander vastlegt.
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens
met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde

Veiligheid en Privacy
PHOTOBRANDSTORE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. PHOTOBRANDSTORE verkoopt uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling.

PHOTOBRANDSTORE gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten
de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling af te handelen en u over het verloop op de hoogte te houden.
Om het winkelen via PHOTOBRANDSTORE zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij, wanneer u een online account aanmaakt bij PHOTOBRANDSTORE, uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestellingen, verlanglijsten, e-mailnotificaties en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen aan uw persoonlijke wensen.
U kunt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord een online account aanmaken, zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over de ontwikkeling van de website en speciale aanbiedingen als u een gratis abonnement neemt op onze nieuwsbrief en hier dus zelf voor kiest (opt in). Als u zich heeft ingeschreven, maar niet langer prijs stelt op onze nieuwsbrief, kunt u zich eenvoudig uitschrijven met behulp van de laatste ontvangen nieuwsbrief.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Neem hiertoe contact op met info@PHOTOBRANDSTORE.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of fax.

PHOTOBRANDSTORE verkoopt uw gegevens niet
PHOTOBRANDSTORE verkoopt uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op PHOTOBRANDSTORE gebruiken wij cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PHOTOBRANDSTORE geen cookies ontvangt.

Gegevens Photobrandstore Heemskerk
Bank: RABOBANK
IBAN: NL13RABO 0326.3781.46
BIC: RABONL2U
KvK-nummer : 34177585
BTW-Nummer : NL8115.31.880.B.01